Algemene lesvoorwaarden

Algemeen

Het jaarrooster wordt begin van het lesjaar bekend gemaakt op www.muzieklesdenbosch.nl. Als uitgangspunt is het lesjaar zoveel mogelijk gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van de basisscholen in de regio Noord-Brabant Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden over het algemeen geen lessen plaats tenzij het inhaallessen betreft.

Inschrijving

Inschrijving vindt uitsluitend plaats door aanmelding via een volledig ingevuld inschrijfformulier. Deze kan worden ingescand of als foto via mail worden opgestuurd naar administratie@muzieklesdenbosch.nl

Aanmelding voor de lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven via administratie@muzieklesdenbosch.nl

Plaatsing

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt contact met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers opgenomen over de plaatsing. De lessen vinden plaats op de locatie van MuzieklesDenBosch, op een in onderling overleg bepaalde dag en tijdstip, afhankelijk van de beschikbaarheid van de docent.

De leerlingen die al onderwijs hebben bij MuzieklesDenBosch worden steeds als eerste geplaatst om de continuïteit van hun lessen te garanderen. De andere inschrijvingen worden op basis van binnenkomst behandeld.

Na plaatsing is een leerling ingeschreven voor onbepaalde tijd. Wanneer de leerling eenmaal geplaatst is, blijft het lesgeld verschuldigd tot het moment waarop de leerling niet langer ingeschreven staat.

Uitschrijving

Uitschrijven kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail) via administratie@muzieklesdenbosch.nl of info@muzieklesdenbosch.nl. De ontvangst van de uitschrijving wordt schriftelijk (per e-mail) bevestigd en is met deze ontvangstbevestiging geldig. De uitschrijving wordt beschouwd als opzegging van de overeenkomst.

Bij een start binnen een lesblok wordt een verrekening gemaakt conform het aantal lessen die de leerling krijgt. Dit bedrag word verrekend bij de eerstvolgende incassodatum, waardoor het 1e bedrag hoger kan zijn. Zo betaalt een leerling alleen voor lessen waar de leerling recht op heeft.

Opzeggen is per lesblok van 10 lessen mogelijk. Opzeggen kan te allen tijde schriftelijk en dient bij ons binnen te zijn vóór de 1e dag van de laatste betaaltermijn van je lesblok. Indien een opzegging dan niet via mail binnengekomen is, loopt het abonnement t/m het eind van het eerstvolgende lesblok.

Instrument, Lesmaterialen/leermiddelen

Tenzij anders wordt afgesproken dient – ongeacht de locatie waar de lessen worden gegeven – de leerling zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een eigen instrument. Op je eigen instrument leer je het meest effectief. (uiteraard hebben wij op onze locatie geschikt instrumentarium staan, waaronder Drums/Piano/Versterkers, waar de leerlingen in de les gebruik van kunnen maken).De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. (wel zullen wij waarschijnlijk regelmatig lesmateriaal aanbieden). De docent draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen of tijdens het komen naar of verlaten van de lessen.

Proefles

Nieuwe leerlingen zijn welkom om, voordat zij definitief worden geplaatst, vrijblijvend een proefles te nemen. De proefles is er voor de leerling om te kijken of de manier van lesgeven bij hem past, en voor de docent om te kijken hoe het best met de leerling te werken valt. De duur van 1 proefles bedraagt 40 minuten. De kosten van 1 proefles bedragen de kosten van 1 les, tenzij er een actie gaande is.

Lessen en lesduur

De lesdag en de lestijd worden in overleg bij de plaatsing van de leerling bepaald. Bij voorkeur worden de lessen in de lesvorm ‘’1 keer per week 40 minuten” gegeven. Andere mogelijkheden staan vermeld op de site.

Aanpassing van de lesdagen en de lestijden is uitsluitend in overleg en binnen redelijke grenzen mogelijk.

De leerling heeft recht op 40 lessen per lesjaar bij een volledige inschrijving. Het aantal lessen – evenals het te betalen lesgeld — wordt aangepast bij een deelinschrijving. (bijvoorbeeld bij tweewekelijkse lessen heeft een leerling recht op 20 lessen per lesjaar). Een overzicht en jaarrooster staat op de website (www.muzieklesdenbosch.nl). We behouden ons het recht voor om 2 lesweken per jaar in te richten als algemene workshop – en optreed weken, waarin leerlingen altijd uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze activiteiten als lesmoment. Voor het overgrote deel van de leerlingen is dit van grote meerwaarde, indien u niet wil meedoen hieraan is dat een eigen keuze die niet een teruggave van lesgeld tot gevolg kan hebben.

Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt dan wel aanwezig is, ook na afmelding, vervalt het recht op die les. Bij ziekte van de leerling dient u dit door te geven aan de docent. Bij afwezigheid van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
Tijdens het cursusjaar kan de lestijd en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. Dit geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.

Afwezigheid docent

Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen (bijvoorbeeld een belangrijk optreden), worden in de regel vervangen door een andere docent of ingehaald door je eigen docent. Aan het eind van het jaar zijn hier inhaalweken voor gereserveerd (zie jaarrooster) De docent zal de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is waarborgen, inhaallessen door afwezigheid van de docent worden door de docent zelf ingepland met de leerlingen. Zo geven we passende invulling aan een situatie waar een docent niet aanwezig kan zijn. Dit is dus nadrukkelijk géén aanleiding tot restitutie van het lesgeld.

Lesgeldtarief en betaling van de lessen

Het lesgeldtarief voor het betreffende lesjaar wordt als zodanig vermeld op het inschrijfformulier en op de site. Een wijziging van het lesgeldtarief wordt uiterlijk voor 15 juli van het nieuwe lesjaar bekend gemaakt via de website. We zullen dit ook communiceren met onze leerlingen/betalingsplichtigen.

Door het plaatsen van de leerling ontstaat de betalingsverplichting voor het lesgeld.Het totaal verschuldigde lesgeld voor het betreffende lesjaar wordt in 12 termijnen geïncasseerd. Contant betalen is niet mogelijk.

Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden eenmalig geen kosten in rekening gebracht, daarna wordt bij een tweede herinnering het bedrag met €25,00 vermeerderd. Bij een derde herinnering wordt de betaling uit handen gegeven aan een incassobureau en zijn bijkomende kosten in zijn geheel voor rekening van de betalingsplichtige.

Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het – dan – openstaande bedrag (het oorspronkelijke incassobedrag vermeerderd met verhoging en/of de incassokosten) geheel is voldaan. Restitutie van lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats. Van het recht om het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld wordt afstand gedaan.

BTW-heffing voor volwassenen

Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW over het lesgeld berekend. Leerlingen die tijdens het cursusjaar (1 augustus t/m 31 juli) de leeftijd van 21 jaar bereiken behouden deze btw-vrijstelling tot het eind van het lesjaar. Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting worden in de lesgeldberekening doorgevoerd.

Promotiemateriaal

Bij inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier voor een lesabonnement, bij inschrijving voor een activiteit of workshop en/of bij het inkopen van een leskaart, gaat u ermee akkoord dat wij eventueel foto- en/of videomateriaal dat wij maken tijdens de lessen, workshops of activiteiten waar u of u kind aan mee doet, mogen gebruiken voor promotionele doeleinden. Als u hier niet mee akkoord wilt gaan, kunt u hier alsnog schriftelijk bezwaar tegen aantekenen via info@muzieklesdenbosch.nl.

Wij zullen het, waar dit binnen de redelijkheid mogelijk is, alvorens een activiteit start, aangeven dat er foto- en/of videomateriaal gemaakt zal worden.